Dialogo è accettare l'altro come è e come egli stesso si definisce e si presenta a noi, di non cessare di essere se stessi mentre ci si confronta con il diverso, di essere consapevoli che la nostra identità esce arricchita e non sminuita da chi di questa identità non accetta alcuni elementi, magari anche quelli che noi riteniamo fondamentali. La riconciliazione è possibile, tra i cristiani e nella compagnia degli uomini. (Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose)


DI SẢN CỦA CHA RICCI

di Giuse Hải Đăng


Năm này là năm đánh dấu kỷ niệm 400 năm ngày mất của cha Matteo Ricci, Dòng Tên. Cha Ricci được huấn luyện và sống trong truyền thống I-nhã. Nhờ sự khởi hứng và thúc đẩy mạnh mẽ của truyền thống này, ngài đã trở nên nhịp cầu trung gian giữa Đông phương và Tây phương. Tựu chung, cha Ricci là một Giê-su hữu, một linh mục, một nhà truyền giáo. Ước ao chính của ngài là mang Tin Mừng đến cho người Trung Hoa, những con người ngài rất yêu mến và kính trọng. Cha Ricci đã hiểu rất rõ Tin Mừng có tầm nhìn mang tính I-nhã này. Đó là Tin Mừng giúp cho ngài và những người khác nhận ra Thiên Chúa như là bạn ngang qua những nền văn hóa khác nhau. Những nền văn hóa này như là nhịp cầu mà có động năng vừa mang tính sáng tạo, vừa mang tính mở đường.
Nhà Xavier là một trung tâm Linh đạo I-nhã. Trong giai đoạn này, bằng việc trung thành với truyền thống I-nhã, trung tâm này, theo sự khởi hứng của cha Ricci, đã rút ra nơi di sản của ngài gia tài quí giá cho thời đại của chúng ta. Trong việc tưởng nhớ đến ngài, chúng ta tổ chức Hội nghị I-nhã này. Qua việc đối thoại và trao đổi với nhau, chúng ta tập trung vào 3 khía cạnh mà cha Ricci đã đóng góp. Khía cạnh đầu tiên là cảm thức của người trưởng thành. Đó là việc nhận thấy thế giới là một vũ trụ thân thiện như Thiên Chúa thấy. Khía cạnh thứ hai là nhìn đến một thế giới hóa thân nơi đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa nơi các nền văn hóa khác nhau. Khía cạnh thứ ba là sự sáng tạo có tính ảnh hưởng và sự lãnh đạo chu đáo nhằm thay đổi thế giới nên tốt hơn và giống như Thiên Chúa.

Chúng tôi, là những người của I-nhã, mời bạn cùng chia sẻ, để làm mới mình, cùng nhau phản tỉnh về việc duy trì và đào sâu hành trình hướng về Thiên Chúa của chúng ta, cùng với thánh I-nhã và cha Ricci như là những người hướng dẫn và bạn đường của chúng ta.

Nguồn: http://xavier.ignatian.net/html/is2010/ricci_legacy.html
Chuyển dịch: Giuse Hải Đăng


Fonte:

Dòng Tên Việt Nam

5 settembre 2010